هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

*** به وبلاک هیأت تکواندو شهرستان اصفهان خوش آمدید ***

شناخت آسیبهای ورزش رزمی

چهارشنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۶ ق.ظ

داشتن سبک زندگی سالم در تمامی گروههای سنی لازم و ضروری است.افراد به دلایل مختلف در برنامه های فعالیت بدنی شرکت می کنند, اما علی رغم تمامی فواید حضور منظم در فعالیت بدنی, خطر بروز آسیب بخصوص در ورزشهای رقابتی و قهرمانی واقعیتی انکارناپذیر است.امروزه موضوع آسیب ورزشی به موضوعی نگران کننده برای ورزشکارن, مربیان و مسئولان ورزشی تبدیل شده است.
از آنجائیکه تکواندو یک ورزش برخوردی است میتواند به ورزشکاران آسیبهایی وارد کند که از مهمترین آنها آسیب به ناحیه سر و جمجمه است.
کمترین و سبک ترین آسیبی که ضربات سر میتواند به همراه داشنه باشد, ایجاد نارسایی های لهجه ای است.
به علت طبیعت برخوردی بودن ورزش تکواندو  و استفاده زیاد از حرکاتی مانند ضربه زدن, ساق به ساق شدن و افتادن میزان شیوع آسیب در این رشته ورزشی بالاست. آسیبهایی چون خونمردگی, پیچ خوردگی و کشیدگی, آسیبهای ارتوپدیک ناشی از ضربه های مستقیم, تکرار زیاد حرکات و مانورهای بالستیک و چرخشی از موارد شایعی است که میتواند پارگی احشاء, فلج و ضربه مغزی را نیز به همراه داشته باشد.
بعضی شواهد نشان میدهند که آسیبهای مکرر مغزی, چه با بیهوشی و چه بدون آن, سبب نوع خاصی از صدمات مغزی شده و سبب کاهش توانایی انجام فعالیت فرد می شود. اگرچه یک ضربه میتواند شدیدتر از دیگری باشد اما هیچ ضربه ای جزئی و ناچیز تلقی نمیشود و در حقیقت اثر هر ضربه بر روی اثر ضربات قبلی اضافه خواهد شد.استفاده از وسایل محافظتی دست و پا در ورزشهای رزمی سبب کاهش شدت ضربه به مغز خواهند شد اما احنمال پارگی فیبرهای عصبی را افزایش میدهند همچنین استفاده از وسیله محافظتی سر گرچه جلوی بسیاری از صدمات به بافت نرم صورت (یعنی پارگی, بریدگی و آسیب به بافت نرم گوش و جمجمه) را میگیرد اما متاسفانه بر عکس عقیده بسیاری از افراد, برای جلوگیری از آسیبهای مغزی مناسب نیست.

 یک مربی با تجربه ورزشی که با ضربه مغزی آشنایی دارد میتواند بلافاصله بعد از آسیب, با استفاده از یک تست تایید شده مانند ابزارتشخیص ضربه مغزی ورزشی(SCAT) شروع به تشخیص ضربه مغزی کند اما این کار به تنهایی جایگزین برای یک ارزیابی کامل توسط پزشک نیست. اگر هر گونه نگرانی در مورد آسیب جدی به مغز وجود دارد, نباید برای درخواست مراقبت فوری پزشکی, لحظه ای تردید کنید.بعد از هر ضربه به سر در ورزشهای رزمی, باید مدتی حواستان به علائمی که ممکن است با تاخیر رخ دهد مانند افزایش خواب آلودگی, لکنت زبان, تغییرات بینایی, سردردهای شدید یا سر دردهایی که مدام بدتر میشوند و گردن درد باشد. این علائم میتوانند نشانه یک آسیب تروماتیک مغز مانند خونریزی و یا شکستگی باشد و اگر به موقع درمان نشود, عواقب خوبی نخواهد داشت.
حتما بعد از ضربه سر استراحت کنید و تا مدتی از انجام ورزشهای برخوردی که احتمال ضربه دیگر به سر را دارد, خودداری کنید.همانطور که مچ پا بعد از پیچ خوردن باید استراحت کند , مغز نیز باید به طور کامل بهبود یابد. اغلب ورزشکارانی که دچار ضربه سر میشوند طی 24 تا 48 ساعت علایمشان بهبود یافته و معمولا در صورت دچار شدن به سردرد, در صورت استراحت ,طی دو تا چهار هفته بهبود می یابند.
در نهایت به منظور حفظ سلامتی و استفاده بهینه از ورزش و کسب تندرستی, آموزش صحیح تکنیکهای تکواندو به ورزشکاران بخصوص در سطوح نوجوان و تاکید بر کاربرد شیوه های صحیح و دفاع  و همچنین پیگرد و پیروی از قوانین جدید فدراسیون در پیشگیری از آسیب به مربیان محترم توصیه میگردد.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در اﻟﻤﭙﯿﮏ: ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻟﮕﺪ ﻧﺰﻧﯿﺪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در رﻗﺎﺑﺖھﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏآن را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟهاﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو در ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮنھﺎیﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ورزش وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آن ﻗﺎﻧﻮنھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎران ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﻟﮕﺪ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟهﺎﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺑﺮای اﻣنﺗﺮ ﮐﺮدن اﯾﻦ ورزش اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ وارد ﺷﻮد،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ورزﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻨها ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻒ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿزاﻣﺘﯿﺎزی ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﻗﺎﺑﺖھﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺰ اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت بود ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎت ﻗﺪرﺗﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻒ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎ ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﮐﻢ ﻗﺪرت اﻣﺘﯿﺎزی درﯾﺎﻓﺖﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ که البته این قانون مخالفانی را هم به همراه داشت.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟهاﻧﯽ ﺗﮑﻮاﻧﺪو ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮای ﺣﻔﺎظﺖ از ورزﺷﮑﺎران وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﺎلھﺎیاﺧﯿﺮ ھﯿﺌﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮی را روی ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ. ورزﺷﮑﺎران 3 ﺗﺎ4 اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮ و ﯾﮏ ﺗﺎ 2 اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﺗﮑﻮاﻧﺪوﮐﺎران اﺳﺖ ﺗﺎﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺗجهیزات از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻆ دھﺎن ورزﺷﮑﺎران ﺗﻐییری نکرده است.
تحقیق: بهاره عندلیب، مسئول کمیته آموزش

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۷/۱۵
هیأت تکواندو شهرستان اصفهان

کمیته آموزش